Period Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 English English Technology English Technology
2 Spanish Humanities Spanish Humanities Gym
3 Humanities Advisory English Spanish Algebra
4 Algebra Advisory Algebra Living Environment Living Environment
5 Advisory Algebra Living Environment Gym Living Environment
6 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
7 Gym Technology Advisory Technology Humanities
8 Living Environment Gym Gym Algebra Spanish