Period Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Period 1 Humanities Gym Gym Humanities Math
Period 2 English Tech Tech Gym Tech
Period 3 Spanish Advisory Spanish Science Spanish
Period 4 Science Math Science Spanish Advisory
Period 5 Advisory Science Science Math Humanities
Period 6 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
Period 7 Math English English Advisory Gym
Period 8 Gym Humanities Math Tech English