Period Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1 English English Technology English Technology
2 Spanish Humanities Spanish Humanities P.E.
3 Humanities Advisory English Spanish Algebra
4 Algebra Advisory Algebra Living Environment Living Environment
5 Advisory Algebra Living Environment P.E. Living Environment Lab
6 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
7 P.E. Technology Advisory Technology Humanities
8 Living Enrvironment P.E. P.E. Algebra Spanish